Adatkezelési tájékoztató weboldalunkon érdeklődő ügyfeleink számára

1. Az adatkezelő(k) megnevezése: 

A BARABÁS Ingatlan, amely az alábbiakat foglalja magában: 

– BARABÁS Házak Kft. (székhely: 1202. Budapest, Mártírok útja 163, adószám: 27549340-2-43, nyilvántartási szám: 01-09-394298) 

Barabás Tamás e.v. (székhely: 1202. Budapest, Mártírok útja 163, adószám: 67425589-1-43, nyilvántartási szám: 50214923)  

továbbiakban Adatkezelő 

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2011. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation (GDPR).

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak 

A
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Kik férhetnek az adatokhoz?
Weboldalon keresztül történő érdeklődés a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja – az ügyfél önkéntes hozzájárulása az ügyfél neve, telefonszáma, email címe Az Ügyfél személyes adataihoz Adatkezelő, illetve azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az ügyfél keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, vagy hirdet ilyen ingatlant, illetve akinek az ügyfél által megtekintett konkrét ingatlan a portfoliójában van vagy hirdeti azt.
az ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja – az ügyfél önkéntes hozzájárulása az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja, ingatlan-tanácsadó neve Az Ügyfél személyes adataihoz Adatkezelő, illetve azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az ügyfél keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, vagy hirdet ilyen ingatlant, illetve akinek az ügyfél által megtekintett konkrét ingatlan a portfoliójában van vagy hirdeti azt.
az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a BARABÁS Ingatlan jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja – az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja. Az ügyfél személyes adataihoz az Adatkezelőn kívül a vele jogviszonyban álló azon ingatlan- tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél által megtekintett ingatlan a portfoliójában van vagy amely/aki az ingatlant bemutatta az ügyfélnek.
A BARABÁS INGATLAN szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás. a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a. pontja) – az érintett hozzájárulása az ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, ingatlan keresés adatai Adatkezelő és a vele pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók.
B
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Kik férhetnek az adatokhoz?
Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja – az érintett hozzájárulása – név – e-mail cím – telefonszám – ingatlan paraméterei – ügyfél keresési igényeket minősítőkérdésekre adott válaszok – ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok Az ügyfél adataihoz Adatkezelőn kívül, azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van.
piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja – az érintett hozzájárulása ingatlan adatai, keresési paraméterek, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár stb.) Az ügyfél adataihoz Adatkezelőn kívül, azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van.

3. Adattovábbítás 

A BARABÁS Ingatlan az ügyfél személyes adatait kizárólag a BARABÁS Ingatlan megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye  érvényesítése esetén továbbítja, mégpedig kizárólag az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek. 

A BARABÁS Ingatlan az ügyfél személyes adatait az ingatlan eladójának kifejezett kérése esetén, valamint vételi ajánlat tétel vagy adásvétel esetén továbbíthatja  az ingatlan eladója részére. 

4. Az adatkezelés időtartama 

A BARABÁS Ingatlan jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése érdekében történő adatkezelés időtartama az utolsó ingatlan megtekintésének napjától  számított három év. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait törli. 

A BARABÁS Ingatlan törli az ügyfél adatait, amennyiben az ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatást nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, és valamennyi általa  megtekintett ingatlant más ügyfél megvásárolta. 

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés (lásd 2.B pontban rögzített sorok szerinti célok) esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás  visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással  érintett célra nem használja. 

5. Az érintettek jogai 

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a BARABÁS Ingatlan által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését,  változás esetén azok módosítását. 

Ügyfeleink a BARABÁS Ingatlan címére: 1202 Budapest, Mártírok útja 163. megküldött levélben vagy az IRODA@BARABASINGATLAN.HU e-mail címre  megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk  volt. 

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések  küldését. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes,  általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

6. Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos  személyes adatokat kezelnek. A BARABÁS Ingatlan az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak,  kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek: 

  • A BARABÁS Ingatlan tevékenysége ellátásában a BARABÁS Ingatlannal jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek  (pl: ingatlan-tanácsadók, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, megbízott értékbecslők, energetikus szakemberek). 

7. Jogorvoslati lehetőségek 

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a BARABÁS Ingatlant az IRODA@BARABASINGATLAN.HU email címre küldött vagy a 1202 Budapest, Mártírok útja 163. szám alatti székhelyre küldött levéllel. 

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a  lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.